menu cerimonie e pranzi aziendali
I Menù Cerimonie e Pranzi aziendali inverno 2019-20
30 Novembre 2019
pasqua
Pranzo di Pasqua12 aprile 2020
15 Febbraio 2020
menu cerimonie e pranzi aziendali

menu cerimonie e pranzi aziendali


I MENU PER LE VOSTRE CERIMONIE E PRANZI AZIENDALI*
PRIMAVERA 2020

MENU 70 MENU 60

*Esclusi matrimoni